ලක්ෂ 65

HOUSE FOR SALE IN MIRIGAMA

1 of
Previous Next

Ad Details

Description

පස්යාල – මීරිගම පාරේ මල්ලෑව හන්දියේ සිට 1KM ක් දුරින් රුක්ගොල්ලවත්ත පිහිටි මෙම නිස්කලංක වූ පදිංචියට සුදුසු වැදගත් පරිසරයකකින් යුක්ත පර්චස් 60 ක් වූ ඉඩම සහ අඩක් නිමකළ විශාල නිවස ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත.සාලය / කෑම කාමරය / නිදන කාමර 4 ක් සහ කුස්සිය ආදියන්ගෙන් සඅපිරි වන අතර ඉඩමෙහි ඉතා වටිනා ගස් වර්ග,පලතුරු වර්ග වලින්ද පරිපුර්ණය.ප්‍රධාන බැංකු / ප්‍රධාන පාසල් / රෝහල් ආදී පහසුකම් වලින් සමන්විත වන මීරිගම / වේයන්ගොඩ / ගම්පහ නගරවලට ඉතා ආසන්නය.විදුලිය,සහ පිරිසිදු ලින් ජලය, නිරවුල් ඔප්පු සහ ලියකියවිලි.
ලක්ෂ 65 කි

මිල ගණන් සාකච්චා කර ගත හැක.

අමතන්න – 075-8007141 / 071-9483732 / 0756027331 / 0716122584

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

This tranquil, 45 perch land and a half finished large house for sale in Rukgollawatta, 1km away from Mallawa junction on Pasyala – Mirigama road, is for sale. The land is full of very valuable trees and fruits. Equivalent to major banks / major schools / hospitals. Very close to the current town of Mirigama / Veyangoda / Gampaha. Electricity & clean linen water, clear deeds and documents.
65 lakhs
Prices can be negotiated.

Call – 075-8007141 / 071-9483732 / 0756027331 / 0716122584

Tags :

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. required fields are marked *

Success! Thanks for your comment. We appreciate your response.
You might have left one of the fields blank, or be posting too quickly