සම්පත ගුරුන්නාන්සේ

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 6887

  • Added: January 16, 2020

  • Location: Sri Lanka

  • State: Kandy

  • City: Kandy

  • Phone: 0760064551

  • Views: 58

Description

***දෙස් විදෙස් දුකට පත් සැමට නිසැක සැනසුම .***

ලක්දිව ඇති පැරණි පාරම්පරිකව පැවත එන නොවරදින වශී ගුරුකම් සහ අදුන බලා සාස්තර කීම.
වරක් අමතන්න….වෙනස වටහා ගන්න

.* හැර ගිය ය ගෙන්වීම.
* සුරා සුදුව නැවත්වීම.
* විවාහය ඉක්මන් කිරීම.
* ලෙඩ දුක සුව කිරීම.
* රැකියා ස්ථානයේ ගැටළු විසදීම.
* ධන ලාබ ලගා කරවීම.
* විභාග ජය.
* නඩු හබ ජය.
* සතුරන් මෙල්ල කිරීම.
* සියලුම සෙත් ශාන්ති කර්ම.
අමතන්න – 0760064551 සම්පත ගුරුන්නාන්සේ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Absolute comfort for all local and international afflicted people.
Call once …. understand the difference.

* Bring back the lost.
* Stopping of alcohol.
* Speed up the marriage.
* Healing the sick.
* Resolving workplace problems.
* To make a profit.
* Examination win.
* Winning cases.
* Defeat enemies.
* All Seth Shanthi Karma.
call – 0760064551 sampatha gurunnanse

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. required fields are marked *

Success! Thanks for your comment. We appreciate your response.
You might have left one of the fields blank, or be posting too quickly