සත්‍ය වශී ගුරුකම් …. කාන්ති ගුරු මෑණියෝ….

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 6781

  • Added: January 11, 2020

  • Location: Sri Lanka

  • State: Kandy

  • City: Kandy

  • Phone: 0774205127

  • Views: 61

Description

දෙස් විදෙස් දුකට පත් සැමට නිසැක සැනසුම .ලක්දිව ඇති පැරණි පාරම්පරිකව පැවත එන නොවරදින වශී ගුරුකම් සහ අදුන බලා සාස්තර කීම.
වරක් අමතන්න….වෙනස වටහා ගන්න.

* හැර ගිය ය ගෙන්වීම.
* සුරා සුදුව නැවත්වීම.
* විවාහය ඉක්මන් කිරීම.
* ලෙඩ දුක සුව කිරීම.
* රැකියා ස්ථානයේ ගැටළු විසදීම.
* ධන ලාබ ලගා කරවීම.
* විභාග ජය.
* නඩු හබ ජය.
* සතුරන් මෙල්ල කිරීම.
* සියලුම සෙත් ශාන්ති කර්ම.

අමතන්න – 0774205127
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Absolute comfort for all local and international afflicted people.
Call once …. understand the difference.

* Bring back the lost.
* Stopping of alcohol.
* Speed up the marriage.
* Healing the sick.
* Resolving workplace problems.
* To make a profit.
* Examination win.
* Winning cases.
* Defeat enemies.
* All Seth Shanthi Karma.

call – 0774205127

Tags :

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. required fields are marked *

Success! Thanks for your comment. We appreciate your response.
You might have left one of the fields blank, or be posting too quickly